Adviesbureau Steijn

Privacy & Gegevensbescherming

Adviesbureau Steijn denkt graag met u mee op het gebied van (informationele) privacy en gegevensbescherming.
Sinds de invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR: general data protection regulation) op 25 mei 2018 hebben organisaties meer verantwoordelijkheden en verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming dan daarvoor. Voor zzp’ers, verenigingen, mkb’ers en andere organisaties betekent het voldoen aan deze AVG-vereisten vaak een zoektocht in juridische terminologie, eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens en de (beperkte) mogelijkheden en middelen binnen de eigen organisatie.

Diensten

Diensten

Adviesbureau Steijn is uw deskundige partner, bijvoorbeeld wanneer u wilt weten:

of bepaalde processen of werkwijzen binnen uw organisatie voldoen aan de AVG;

op welke manier u processen of specifieke handelingen AVG-proof kunt inrichten;

hoe u privacybescherming als proces implementeert in uw organisatie;

hoe u een verwerkingenregister kunt opzetten en onderhouden;

wat een (externe) Functionaris Gegevensbescherming voor uw organisatie kan betekenen.

Adviesbureau Steijn kent de kneepjes van het privacymanagement en heeft als functionaris gegevensbescherming kennis van zaken.

Informatie en werkwijze

Informatie en werkwijze

Eigenaar Wilma Steijn is hbo-jurist (2015, Hanzehogeschool Groningen) en volgde de CPION-gecertificeerde post-hbo-opleiding tot Privacy Manager (2020, Frijlande). Zij heeft daarnaast ruim 20 jaar ervaring in managementondersteuning en -advisering van organisaties.

Samen met u inventariseert Wilma uw vragen en wensen op het gebied van gegevensbescherming; uitgangspunt is om te onderzoeken wat er, met de bedrijfsvoering van uw organisatie als uitgangspunt, mogelijk is binnen de kaders van de AVG. Vervolgens wordt, in gezamenlijk overleg, een projectplan (met tijdlijn, prioriteiten, kosten en risico’s) opgesteld om de werkprocessen van uw organisatie binnen de kaders van de AVG in te richten.

Functionaris Gegevensbescherming

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is de persoon die binnen een organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op grond van artikel 37 van de AVG is een FG in bepaalde situaties verplicht:

Overheden en publieke organisaties zijn altijd verplicht om een FG aan te stellen.

Organisaties die als kernactiviteit op grote schaal individuen volgen of diens activiteiten in kaart brengen, zijn verplicht een FG aan te stellen.

Organisaties die op grote schaal (en als kernactiviteit) bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken, zijn verplicht een FG aan te stellen.

Het is ook mogelijk om vrijwillig een FG aan te stellen. Een aangestelde FG (vrijwillig of verplicht) moet aangemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Contact

Wilma Steijn, LLB
Haren (Gn)
06 2286 7878
KvK: 78362296

Privacy Statement

Adviesbureau Steijn, gevestigd aan Tormentilweg 20 9753 AW HAREN (Gn), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://adviesbureau-steijn.nl
Tormentilweg 20
9753 AW HAREN (Gn)
06 2286 7878

Adviesbureau Steijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@adviesbureau-steijn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Adviesbureau Steijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Adviesbureau Steijn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Adviesbureau Steijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia7 jaarBelastingwetgeving
E-mailadres7 jaarBelastingwetgeving

Uitsluitend wanneer het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, verstrekt Adviesbureau Steijn persoonsgegevens aan derden.

Adviesbureau Steijn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adviesbureau Steijn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adviesbureau-steijn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Adviesbureau Steijn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Adviesbureau Steijn neemt de bescherming van uw gegevens uiteraard serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@adviesbureau-steijn.nl.